Avtale om tjenesteleveranse

  1. Avtalens innhold.

Avtalen omfatter forhold mellom kunde og leverandør i forbindelse med levering av tjenester i Rubic AS sine produkter.

  1. Avtalens varighet.

Avtalens varighet reguleres av opplysningene på side 1 i denne avtalen.

Dersom ingen av partene sier opp avtalen, fornyes denne automatisk ved overgang til nytt kalenderår.

Etter avtaleinngåelse har hver av partene rett til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Oppsigelse må skje skriftlig. Oppsigelsestiden løper fra første dag i måneden etter at oppsigelse har kommet frem til den andre parten. 

  1. Leveranse

Avtalen omfatter leveranse av tjenester knyttet til Rubic AS sin produktfamilie.

Dette er tjenester som naturlig faller utenfor ordinær produktsupport som er regulert i lisensavtalen.

Vanlige tjenester kan omfatte faktureringstjenester, purring, oppfølging av sluttbrukere, utvidet opplæring dersom ordinær opplæring, som faller under support, ikke dekker kundens behov eller arbeid knyttet til datakvalitet i kundens database.

Konkret hvilke tjenester denne avtalen omfatter finnes vedlagt denne avtalen.

  1. Overføring av rettighetene etter avtalen.

Kunden har ikke rett til å overdra sine rettigheter etter denne avtalen (helt eller delvis) til annet rettssubjekt uten forutgående skriftlig avtale med leverandør.

  1. Taushetsplikt

Partene plikter å bevare taushet om alle opplysninger man får innsyn i og tilgang på gjennom denne avtalen, f.eks. opplysninger programvaren, programkoder og de dataene kunden legger inn i systemet. Taushetsplikten gjelder fullt ut også etter at avtaleforholdet har opphørt og uten tidsbegrensning.

Som part regnes partens lovlige representanter og alle som er gitt tilgang på informasjon og innsyn i programvaren på vegne av parten.

Unntatt fra taushetsplikten er forhold som er allment kjent.

  1. Force Majeure

Dersom avtalen gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter så lenge forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med en måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen. Oppsigelse må skje skriftlig. Oppsigelsestiden løper fra første dag i måneden etter at oppsigelsen kom frem til den andre parten.

  1. Pris

Kunden betaler for avtalt timebank og faktureres ved avtaleinngåelse første gang.

Leverandøren plikter å stille ressurser tilgjenglig gjennom avtaleperioden som dekker avtalens omfang.

Dersom omfanget av tjenester overgår avtalt timeforbruk gjennom året, varsles kunde skriftlig så snart som mulig og en utvidelse av leveransen faktureres kunden før overskytende timer leveres.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift, skatter og eventuelle andre offentlige avgifter.

Prisene i dette punktet kan endres i samsvar med endringene i konsumprisindeks og/eller endringer i leverandørens direkte kostnader knyttet til leveransen. Endringer varsles skriftlig til kunden minst 1 måned før regulering skjer.

  1. Reklamasjon, mislighold, erstatning

Den som vil påberope seg at avtalen er misligholdt må reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at vedkommende fikk eller burde fått kjennskap til misligholdet.

Ved betalingsmislighold påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens regler fra forfall til betaling skjer.

Ved mislighold som medfører vesentlig kontraktsbrudd har partene rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Dersom avtalen omfatter flere delleveranser kan hevingskravet gjøres gjeldende for enkelte delleverandører, så fremt det ikke gjør øvrige delleveranser ubrukelige.

Partene er erstatningsansvarlige for det tapet den andre parten lider som følge av misligholdet. Partene er kun ansvarlige for direkte tap oppad begrenset til kr 5000,- per skadetilfelle. Skadetilfeller som har sitt utspring i samme forhold betraktes som et skadetilfelle.

Dersom en part misligholder taushetsplikten i henhold til punkt 5 plikter parten å betale en konvensjonalbot på kr 100.000 til den andre parten uavhengig av partens økonomiske tap.

  1. Tvister

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingen frem avgjøres tvisten ved de ordinære domstolene. Partene vedtar Hedmarken tingrett som verneting i slike saker.