Dette dokumentet ble sist endret den 25.05.2018.

1 Avtalens omfang

Avtalen regulerer Kundens tilgang og rett til å bruke Rubic AS sine systemer.

Tjenesten driftes på servere og infrastruktur kontrollert av Rubic, og Kunden får tilgang til Tjenesten via internett.Rubic beholder alle rettigheter til alle elementer som Tjenesten består av. Kunden tildeles ingen lisens eller bruksrett utover det som er uttrykkelig angitt i denne Avtalen. Avtalen innebærer at Kunden skal ha rett til å motta brukerstøtte.

Denne Avtalen gjelder fra datoen den ble akseptert. Aksept anses å finne sted når Kunden benytter seg av gratis prøveperiode, eller når Kunden inngår avtale om å betale for abonnement på Tjenesten ved å signere Skjema for første bestilling og Databehandleravtale.

2 Gratis prøveperiode

Dersom du registrerer deg for en Gratis Prøveperiode på Tjenesten, aktiverer vi kostnadsfritt en eller flere av tjenestene til det som kommer først av a) den gratis prøveperiodens utløp etter 30 dager eller b) datoen for inngåelse av et betalt abonnement på Tjenesten. Denne Avtalen gjelder også Gratis Prøveperiode.

VÆR OPPMERKSOM PÅ: Eventuelle opplysninger du legger inn i Tjenestene, konfigurasjoner eller Tredjeparts tilleggstjenester (Tredjepartstjenester) som gjøres i løpet av prøveperioden, mistes permanent med mindre Kunden inngår en Standard Tjenesteavtale for den samme tjenesten som ved Gratis Prøveperiode. Opplysninger kan eksporteres før slutten av prøveperioden. Ved oppmelding til Standard Tjenesteavtale, kan Kunden velge å begynne med en ny/ren database, eller fortsette med dataene som allerede har blitt lagt inn under Gratis Prøveperiode.

Du får ikke tilgang til Gratis Prøveperiode dersom du er en konkurrent av Rubic, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Rubic. Du får ikke tilgang til Tjenesten for det formål å overvåke Tjenestens tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet, eller for andre referanse formål eller konkurrerende formål.

3 Definisjoner

“Abonnementsavgift”er hele beløpet du belastes for å bruke Tjenesten i henhold til ditt Faktura Intervall.

“Avtaledato”er datoen du signerer -Skjema for første bestilling. Kunden er fra denne datoen en kunde, og vi vil aktivere Tjenesten uten ugrunnet opphold.

“Avtaleperiode”er den gjeldende avtaleperioden. Dette betyr at den første Avtaleperioden er på 12 måneder, før den endres til å samsvare med Faktura Intervallet du er i.

“Betal per bruk”brukes når den faktiske bruken av “Målte Tjenester” overskrider grensene som er angitt i Tjenesten.

“Faktura Intervall”er betalingsperioden som er spesifisert i Skjema for første bestilling eller når avtalen endres, skriftlig på et senere tidspunkt. Faktura Intervall kan være årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig.

“Kundeopplysninger”skal I denne Avtalen betyr all informasjon som Kunden lagrer på  Rubic eller Rubic underleverandørers servere.

“Målte Tjenester”er uttrykket som brukes for å måle systemressurser som forbrukes av Kunden. Slike ressurser kan være: lagringsvolum, månedlige volum med masseutsendelser av e-post eller unike månedlige pålogginger i Kundesenteret.

“Skjema for første bestilling”brukes til å beskrive dokumentene (inkludert informasjon om antall Brukerplaner, Faktura Intervall, priser, Databehandleravtale osv.) som skal signeres når man bestiller Tjenesten.

4 Kundes ansvar

4.1 Begrenset tilgang til bruk av Tjenesten

Retten til bruk av Tjenesten er til enhver tid begrenset til den lisens kunden har kjøpt. Abonnementer i henhold til denne Avtalen er begrenset til Kundens ansatte og konsulenter, som i henhold til avtalen med Kunden utfører tjenester for Kunden. Kunden skal kreve at brukerne forplikter seg til å overholde disse vilkårene og betingelsene som følger av denne Avtalen. Kunden skal ikke gi andre personer eller virksomheter direkte eller indirekte tilgang til eller til bruk av Tjenesten eller dokumentasjonen, på andre måter enn det som uttrykkelig følger av denne Avtalen.

Kunden kan bare bruke Tjenesten til Kundens interne formål. Kunden har ikke rett til å foreta databehandling på vegne av en tredjepart ved bruk av Tjenesten. Kunden forplikter seg til å bruke Tjenesten i henhold til gjeldende lover og regler, tillatelser, begrensninger og kravene i denne Avtalen.

Kunden er ansvarlig for alle opplysninger, alt materiale og informasjon som Kunden eller dennes Brukere behandler ved hjelp av Tjenesten. Kunden må ikke bruke Tjenesten til å sende ulovlig søppelpost eller annet ulovlig materiale. Kunden må ikke lagre, behandle eller sende materiale som inneholder programvare virus og lignende skadelig programkode, skript, filer eller programmer.

Kunden må ikke prøve å skaffe seg uautorisert tilgang til Tjenesten eller tilknyttede nettverk eller systemer. Kunden er til enhver tid ansvarlig for ikke å påvirke eller forstyrre sikkerheten, integriteten eller ytelsen til Tjenesten eller dataene den inneholder.

I tilfelle brudd på disse vilkårene har Rubic rett til å si opp Avtalen og stenge Kundens tilgang til Tjenesten med umiddelbar virkning. Slike tiltak fra Rubic sin side fritar ikke Kunden fra plikten til å betale for hele den gjeldende Avtaleperioden.

4.2 Tredjepartstjenester

Kundeopplysninger
Dersom Kunden velger å benytte seg av en Tredjepartstjeneste med Tjenesten, må Kunden ha godkjennelse fra Rubic AS for å tillate at Tredjepartstjenesten og dets leverandør får tilgang til Kundedata som kreves for interoperabilitet av Tredjepartstjenesten med Tjenesten. Rubic AS er ikke ansvarlig for offentliggjøring, modifikasjon eller sletting av Kundedata som resultat av Tredjeparts Tjenestens eller leverandørens tilgang. Databehandleravtaler må inngås mellom Kunden og en slik Tredjeparts Tjenesteleverandør. Kunden er ansvarlig for å informere Brukere om all utlevering av personopplysninger til Tredjeparts Tjenesteleverandør.

5 Avtalebrudd og ansvarsbegrensning

Det foreligger et brudd på Avtalen dersom en av partene ikke oppfyller betingelsene som er angitt i Avtalen.

Det skal ikke anses som et brudd på Avtalen av Rubics side hvis Tjenesten er utilgjengelig på grunn av feil, hvis den har redusert funksjonalitet eller hvis Kunden får dårlig responstid på grunn av ett av de følgende forhold: i) på grunn av forhold som er utenfor Rubic kontroll eller ii) på grunn av forhold som er knyttet til Tjenesten, hvis Rubic forsøker å rette opp feilen innen rimelig tid. Rubics plikt til å forsøke å rette opp feilen er begrenset til det som er rimelig ut fra forholdene.

Rubic gir ingen garantier eller løfter om at funksjonaliteten i Programvaren vil oppfylle Kundens individuelle krav, forventninger eller behov. Rubic gir verken garantier eller løfter om at det ikke vil oppstå avbrudd eller feil ved drift av Tjenesten.

Kunden erkjenner at det fra tid til annen kan oppstå feil, og avstår fra retten til å kreve kompensasjon for feil som oppstår, med unntak som nevnt over.

Rubic er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste av noe slag, tap som skyldes forsinket oppstart av drift eller driftsforstyrrelser, tap av goodwill, manglende tilgang og/eller krav fra tredjeparter. Rubic er bare ansvarlig for feil i Programvaren hvis Rubic ikke forsøker å rette feil som Rubic har bekreftet at de vil forsøke å rette. Det gis ingen garanti om at feilen kan rettes på en tilfredsstillende måte. Eventuelt ansvar er begrenset til direkte tap som Kunden kan dokumentere, og slikt ansvar skal for hele Avtalens varighet begrenses til kompensasjon for den Avtaleperioden da feilen oppstod. Det kan ikke påberopes ansvar som følger av mangel eller feil i Programvaren eller Tjenesten, med mindre det er uttrykkelig angitt i denne Avtalen.

6 Behandling av personopplysninger

Rubic vil behandle personopplysninger på vegne av Kunden for det formål å oppfylle Avtalen. Partene skal inngå en separat Databehandleravtale (DPA) hvor Kunden er Behandlingsansvarlig og Rubic er Databehandler.

For å få tilgang til Tjenesten må Kunden oppgi visse opplysninger til Rubic, inkludert riktig navn, kontaktinformasjon og e-postadresse til brukerne. Denne informasjonen brukes for sikker autentisering og for å få tilgang til Tjenesten i tillegg til å individuell brukerstøtte og service. I tillegg aksepterer Kunden at Rubic får tilgang til brukerstatistikk med det formål å forbedre og optimalisere Tjenesten. Brukerstatistikk inneholder ikke Personopplysninger, all data er anonymisert.

Videre skal Rubic overholde de relevante bestemmelsene om personvern og informasjonssikkerhet i henhold til EU-forordning 2016/679 (the General Data Protection Regulation) om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og fri flyt av slike opplysninger, som implementert i det land og i den rett denne Avtalen reguleres av, jf. databehandleravtalen.

7 Kundens rettigheter

7.1 Generelt

Kunden får en begrenset, løpende disposisjonsrett til systemet med tilhørende dokumentasjon. Disposisjonsretten gjelder bruk innenfor de rammene denne avtalen setter og som kunden betaler for.

Kunden har ikke rett til å bruke programkoden i eller for utvikling av annen programvare på noe vis.

7.2 Endringer

Kunden har ikke rett til å foreta noen endringer i programkode eller andre endringer i produktet.

Eventuelle endringer er kun tillatt etter forutgående, skriftlig avtale med leverandøren. Slike avtalte endringer skal i så fall utføres av leverandørens personale eller personale som leverandøren har autorisert til å foreta slike endringer.

7.3. Rettigheter til kundens data

Kunden eier alle data kunden selv legger inn i systemet og beholder alle rettigheter knyttet til disse fullt ut alene. Leverandør kan ikke benytte seg av dataene på noe vis f.eks. selge informasjonen til andre uten etter forutgående, skriftlig avtale med kunden.

8 Priser og betaling

8.1 Abonnement Avgift

Den månedlige abonnementsavgiften som skal betales for tilgang til Tjenesten, er angitt på Innledende Ordreskjema. Prisen beregnes basert på det til enhver tid lisens kunden har. Hvis Kunden endrer lisens, jf. punkt 12.4 under, skal prisen per bruker være Rubics gjeldende standardpris på det tidspunktet, eller eventuelt den avtalte prisen.

Avtalen faktureres forskuddsvis pr. Fakturaintervall. Fakturaen skal dekke en periode i henhold til det avtalte Fakturaintervallet. Det første Fakturaintervallet skal beregnes fra første månedsskifte etter Avtaledatoen.

Kunden kan endre Fakturaintervallet. Endringen vil tre i kraft fra påfølgende Fakturaintervall. Priser og abonnementsgebyrer vil justeres i henhold til Rubic offisielle prisliste.

Denne Tjenesteavtalen er en løpende avtale som løper frem til oppsigelse fra en av partene i henhold til bestemmelsene i punkt 9.

Kunden aksepterer at alle salgsdokumenter og påminnelser blir sendt elektronisk. Når Rubic ikke har fått et alternativ til å sende salgsdokumenter via e-post eller e faktura, kan Rubic i henhold til kravene i lokal lovgivning sende dokumentene per post. I disse tilfellene vil Rubic belaste for en fakturagebyr per salgsdokument.

8.2 Brukerbegrensning

I Tjenesten er enkelte ressurser/funksjoner begrenset til et spesifisert bruksnivå. Disse ressursene og begrensningene er spesifisert i den offisielle prislisten (for eksempel lagringsstørrelse, antall utsendelser, etc). Bruk som overskrider disse begrensningene faktureres i henhold til betal-per bruk-prinsippet som en Målt Tjeneste i tillegg til at prisen for Brukere/Brukerplan legges til i det påfølgende faktureringsintervallet. Faktisk og oppdatert bruk av Målte Tjenester er tilgjengelig for Kundens administratorer i Tjenesteadministratormodulen.

8.3 Ytterligere tjenester

Vederlag for andre tjenester, for eksempel godkjente konsulenttimer, skal faktureres etter at den aktuelle tjenesten er utført og til avtalt pris.

8.4 Endringer i Lisens

Kunden kan når som helst utvide Avtalen til å dekke flere lisenser. Bestillingen må foretas av den personen som har fullmakt til å forplikte Kunden. Bestillingen er bindende for Kunden når den utstedes og blir en del av Avtalen ved Rubics bekreftelse på bestillingen. Bestillingen blir implementert etter at Rubic har bekreftet bestillingen. Deretter er bestillingen en del av Avtalen.

Reduksjoner vil tre i kraft fra utgangen av inneværende Faktura Intervall forutsatt at skriftlig varsel om slik reduksjon er sendt og mottatt minst 30 dager før utgangen av inneværende Faktura Intervall. Hvis varselet om reduksjon ikke sendes i henhold til denne bestemmelsen, vil ikke Abonnementsavgiften bli redusert før etterfølgende Faktura Intervall, når bestemmelsen om 30 dagers varsel er oppfylt. Nedgradering av lisens med mindre funksjonalitet kan forårsake tap av innhold, funksjoner eller kapasitet i Tjenestene som er tilgjengelig for Kundene under Kundekonto, og Rubic påtar seg ikke ansvar for slikt tap.

9 Oppsigelse av Avtalen

Begge parter kan si opp Avtalen. Oppsigelsen av Avtalen må gjøres skriftlig, og har effekt fra slutten av inneværende Avtaleperiode. Hvis kunden sier opp før utløpet av den inneværende Avtaleperioden, må kunden fortsatt betale for hele Avtaleperioden. Skriftlig varsel om oppsigelse må sendes til den andre parten minst 30 dager før utgangen av Avtaleperioden. Oppsigelsen omfatter ikke noen form for tilbakebetaling, og skal bare tilkjennegi at Avtalen ikke vil bli forlenget til påfølgende Avtaleperiode.

Hvis oppsigelsen ikke gis i samsvar med bestemmelsene i første avsnitt, skal Avtalen automatisk fornyes for et nytt Fakturaintervall.

Hvis Kunden ikke betaler ved forfall, havner på etterskudd eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til Avtalen, har Rubic rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Rubic skal ha rett til å suspendere brukerinnlogging hvis utestående betalinger uteblir etter varsel fra Rubic.

Overføring av data
Kunden har rett til å hente ut en kopi av sine data fra Tjenesten, og må be Rubic om dette med minst 3 arbeidsdagers varsel. Ved oppsigelse av Avtalen, vil Kundens hovedbruker (Administrator), bli sendt til en nettside hvor det er mulig å laste ned dokumenter i en .zip-fil og databasen i en .bak-fil. Etter 30 dager vil alle data som tilhører Kunden bli slettet fra Rubic servere og utstyr, med mindre Rubic er forpliktet til å beholde dataene på bakgrunn av krav i ufravikelig lov.

Rubic kan bistå Kunden med å konvertere data til et annet format som Kunden spesifiserer. Rubic vil fakturere for medgått tid til å fremskaffe og konvertere dataene, i henhold til Rubic gjeldende satser for slik bistand. Slik bistand forutsetter at alle utestående betalinger er betalt av Kunden.

10 Overføring av rettigheter

Rubic kan helt eller delvis overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne Avtalen, forutsatt at dette ikke er til hinder for oppfylling av Avtalen. Dette skal om mulig kunngjøres med 30 dagers varsel. Kunden kan ikke overføre sine rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen, uten skriftlig godkjenning fra Rubic. Slik godkjenning kan ikke nektes uten rimelig grunn. Rubic kan la en tredjepart helt eller delvis oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen, og Rubic kan bruke underleverandører.

Ved bruk av slik underleverandør er fortsatt Rubic fullt ansvarlig for Tjenesten levert til Kunden.

11 Kunde og brukerkommunikasjon

Kunden er forpliktet til å gi Rubic kontaktinformasjon som fullt navn, e-post og mobilnummer, på primære kontakter som er ansvarlige for systemadministrasjon, sikkerhet og avtaler. Rubic vil lagre kontaktinformasjonen for alle brukere av tjenesten.

Alle endringer i Kundens kontaktinformasjon, inkludert endringer i adresse og endringer i Kundens kontaktperson med fullmakt til å binde Kunden, skal gis skriftlig til Rubic. Kunden forplikter seg til å gi korrekt informasjon om brukernes identitet og rettmessig e-postadresse til enhver tid.

Kunden aksepterer at Rubic fra tid til annen kan sende Kunden og Brukere relevant og/eller viktig informasjon om Tjenesten, med mindre Kunden spesifikt har bedt om å ikke motta slik informasjon. Merk at fordi denne Tjenesten er en sentralisert nettbasert programvaretjeneste, kan det være nødvendig fra tid til annen å sende alle Kunder og Brukere viktig informasjon eller varsler knyttet til driften av Tjenesten. Slike varsler kan bli sendt til alle brukere, uavhengig av deres abonnementspreferanser og samtykke.

12 Endringer i Tjenestevilkårene

Rubic forbeholder seg retten til foreta endringer til vilkårene og betingelsene i denne Avtalen med 4 måneders forhåndsvarsel. Dersom endringene er regulert i et punkt i denne Avtalen, gjelder forutgående varsel. Alle Kunder vil bli informert om slike endringer per e-post eller gjennom informasjon som publiseres på www.rubic.no

13 Taushetsplikt

Partene plikter å bevare taushet om alle opplysninger man får innsyn i og tilgang på gjennom denne avtalen, f.eks. opplysninger programvaren, programkoder og de dataene kunden legger inn i systemet. Taushetsplikten gjelder fullt ut også etter at avtaleforholdet har opphørt og uten tidsbegrensning.

Som part regnes partens lovlige representanter og alle som er gitt tilgang på informasjon og innsyn i programvaren på vegne av parten.

Unntatt fra taushetsplikten er forhold som er allment kjent.

14 Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter så lenge forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med en måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen. Oppsigelse må skje skriftlig. Oppsigelsestiden løper fra første dag i måneden etter at oppsigelsen kom frem til den andre parten.

15 Tvister

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingen frem avgjøres tvisten ved de ordinære domstolene.